کابل ها

کلیه کابل ها اعم از شارژ ، کابل برق ، کابل دیتا ،و غیره … در این دسته قرار میگیرد.